REGULAMIN KONKURSU
„Rolnictwo w województwie podkarpackim na podstawie PSR 2020”
 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu „Rolnictwo w województwie podkarpackim na podstawie PSR 2020” zwanego dalej „konkursem” jest Urząd Statystyczny w Rzeszowie Jana III Sobieskiego 10, 35-959 Rzeszów (zwany dalej Organizatorem).
 2. Konkurs rozpoczyna się 20.10.2021 r. i trwać będzie do 30.11.2021 r.
 3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
 4. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa warunki Konkursu.
 5. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną ani grą, której wynik zależny jest od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 ograch hazardowych (Dz.U. 2019 poz. 847).
CEL KONKURSU
 1. Celem konkursu jest:
 • poszerzenie wiedzy na temat statystyki publicznej i popularyzacja wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2020,
 • popularyzacja zagadnień oraz metod badań statystycznych,
 • rozwój analitycznego myślenia wśród młodzieży,
 • rozwinięcie umiejętności korzystania ze źródeł statystycznych.
ZASADY KONKURSU
 1. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych oraz średnich z województwa
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Organizatora.
 3. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint (max. 10 slajdów, przy czym pierwszy slajd to slajd tytułowy).

Praca konkursowa powinna zawierać informacje na temat Powszechnego Spisu Rolnego 2020 oraz opierać się na dostępnych danych statystycznych (m.in. w: publikacjach, opracowaniach sygnalnych oraz  Banku Danych Lokalnych) na stronach internetowych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Statystycznego w Rzeszowie. Dodatkowym atutem, za który zostaną przyznane dodatkowe punkty będzie wykorzystanie w pracy konkursowej danych statystycznych z poprzednich spisów rolnych. Należy podać również dane osoby do kontaktu (telefon, e-mail).

 1. Slajd tytułowy powinien zawierać informacje na temat autora pracy: imię, nazwisko, klasę, nazwisko nauczyciela opiekującego się uczniem, pełną nazwę szkoły wraz z adresem.
 2. Przy ocenie pracy konkursowej brana będzie pod uwagę treść, a nie animacje, tło czy inne elementy mające charakter upiększający.
 3. Prezentację wraz z potrzebnymi oświadczeniami (załącznik nr 2 lub 3) należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: koprowicz@stat.gov.pl w tytule wiadomości wpisując: Konkurs „Rolnictwo w województwie podkarpackim na podstawie PSR” 2020”.
 4. Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 listopada 2021 r. do godz. 23:59 . Decyduje data wpływu zgłoszenia na wskazaną skrzynkę pocztową Organizatora).
 5. W przypadku dostarczenia pracy lub dokumentów po terminie wskazanym w Regulaminie prace te nie będą brały udziału w konkursie.
 6. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie pracy ucznia wraz z odpowiednim załącznikiem do regulaminu przez nauczyciela.
 7. Prace złożone na Konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie i indywidualnie, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
 8. Rodzic/opiekun prawny zgłaszanego przez siebie uczestnika lub pełnoletni uczestnik jest odpowiedzialny względem Organizatora za wszelkie wady prawne pracy, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich, wynikające z naruszenia praw autorskich i innych praw osób trzecich. W przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Organizatorowi, rodzic/opiekun prawny lub pełnoletni uczestnik zobowiązuje się do ich całkowitego zaspokojenia oraz zwolnienia Organizatora od obowiązku świadczeń.
 9. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.
KOMISJA KONKURSOWA
 1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa (zwana dalej Komisją).
 2. Komisja konkursowa oceni wszystkie nadesłane w terminie prace, które spełniają wymagania konkursowe określone w Regulaminie w czterech kategoriach wiekowych:

– kategoria I szkoły podstawowe klasy I-III,

– kategoria II szkoły podstawowe klasy IV-VI,

– kategoria III szkoły podstawowe klasy VII-VIII,

– kategoria IV szkoły średnie.

 1. Prace nie spełniające warunków Regulaminu lub je naruszające oraz zgłoszenia niekompletne (brak właściwego załącznika) nie będą brane pod uwagę przy ocenie.
 2. Komisja przy ocenie prac będzie brała w szczególności pod uwagę: zgodność pracy z tematem Powszechnego Spisu Rolnego 2020, poprawność wykorzystanych danych statystycznych, wykorzystanie danych statystycznych z poprzednich spisów rolnych.
 3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW
 1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora https://rzeszow.stat.gov.pl w terminie 14 dni roboczych od dnia zakończenia
UWAGI KOŃCOWE
 1. Wszystkie prace przesłane na Konkurs przechodzą nieodpłatnie na własność Organizatora i nie będą zwracane autorom.
 2. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu, przepisów prawa powszechnie obowiązującego, podania nieprawdziwych danych, Organizatorowi przysługuje prawo dyskwalifikacji danego Uczestnika z udziału w Konkursie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych Nowy Regulamin obowiązuje od momentu jego zamieszczenia na stronie Organizatora https://rzeszow.stat.gov.pl.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach przekazanych przez Rodziców/opiekunów prawnych Uczestników.
 5. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Wsprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 7. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją
NAGRODY
 1. W każdej kategorii wiekowej zostanie nagrodzony jeden zwycięzca.
 2. Nagrodami w konkursie będą zestawy gadżetów z logo PSR 2020.

W I i II kategorii wiekowej – m.in. głośnik JBL, plecak.

W III i IV kategorii wiekowej – m.in. dysk zewnętrzny 1TB, plecak.

Nagrody zostaną wysłane pocztą na adres podany przez nauczyciela opiekującego się uczniem.