Załącznik do Regulaminu Biblioteki

REGULAMIN 
określający szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych

 

§1

W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników lub materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej

§2

Ilekroć w zarządzeniu mowa o:

szkole – należy  przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej

uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny- ujętego w księdze uczniów Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej

rodzicu ucznia – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego,

podręcznikach – należy przez to rozumieć podręczniki, w tym podręcznik z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego,

organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Chmielnik

§3

 1. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.
 2. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.
 3. Wypożyczenia (użyczenia) podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej. Podręczniki przekazywane są wychowawcom klas (potwierdzone podpisem wychowawcy). Nauczyciel wychowawca rozdziela je uczniom. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników.
 4. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom nie później, niż do dnia 14 września danego roku szkolnego.
 5. Wypożyczenie podręczników może nastąpić również w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.
 6. Materiały ćwiczeniowe nie podlegają obowiązkowi zwrotu, stają się własnością ucznia.
 7. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego zmienia szkołę, zobowiązany jest przed jej opuszczeniem zwrócić otrzymane podręczniki i materiały edukacyjne.
 8. Rodzic zapoznaje się z procedurami udostępniania i użytkowania darmowych podręczników, co potwierdza podpisem. 

§4

 1. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej. Zwrot następuję nie później niż do końca roku szkolnego. Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku.
 2. Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w ust. 1 realizuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.
 3. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki- nauczyciele, o których mowa w ust. 2 dokonują oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia.
 4. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza jego zwykle używanie, jego zniszczenia, bądź niezwrócenia rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Wpłaty dokonuje się na konto bankowe organu prowadzącego szkołę co stanowi dochód budżetu państwa.
 5. Przez zniszczenie podręcznika rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.
 6. Dołączona do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręczników i należy je zwrócić wraz z podręcznikiem. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika.
 7. Wartość uszkodzonych lub zniszczonych podręczników określa Dyrektor szkoły na podstawie kwoty wynikającej z faktury zakupu lub aktualnych cen wydawcy i wartości podręcznika określonej przez MEN.
 8. Zapisu ustępu 4, 5 i 6 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.

§5

 1. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem, bądź zagubieniem i do utrzymania go w należytym stanie. Pod pojęciem należytego stanu rozumie się zużycie przedmiotu wynikające ze zwykłego, zgodnego z przeznaczeniem użytkowania.
 2. Uczniowie są zobowiązani do właściwego obłożenia książki zabezpieczającego przed uszkodzeniem okładki.
 3. Zabrania się dokonywania w podręcznikach jakichkolwiek wpisów, notatek i zakreśleń.
 4. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolnej.