PROCEDURA PRZYJMOWANIA DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2022/2023
w Szkole Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej

 1. Deklaracja przyjęcia dziecka do świetlicy na rok szkolny 2022/2023 odbędzie się poprzez:
 2. pobranie przez zainteresowanych rodziców (prawnych opiekunów) karty zgłoszenia dziecka:
 • ze świetlicy szkolnej
 • od wychowawcy klasy
 • ze strony internetowej szkoły w zakładce ŚWIETLICA.
 1. wypełnioną kartę należy złożyć (wychowawcy klasy, nauczycielom świetlicy) do dnia 24 czerwca 2022 r.
 2. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie szkoły.
 3. Powołana przez dyrektora szkoły komisja rekrutacyjna w składzie: dyrektor, nauczyciel świetlicy oraz pedagog szkolny, rozpatrzy złożone dokumenty i sporządzi listę dzieci przyjętych do świetlicy. Wstępna lista będzie dostępna w dniu 1 września 2022 r.,  natomiast ostateczna lista – w dniu 12 września 2022 r.  Po w/w dniach informację nt. przyjęcia dziecka do świetlicy można będzie uzyskać od dyrektora szkoły.
 4. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić dziecko do świetlicy w innych terminach tylko w uzasadnionych przypadkach.
 5. Rozpatrzenie zgłoszeń o przyjęcie dziecka do świetlicy, które zostały złożone po przewidzianym w procedurze terminie, następuje po rozpoznaniu potrzeb oraz w zależności od ilości wolnych miejsc.
 6. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej zawiera podstawowe informacje o dziecku, godziny w których dziecko będzie przebywało w świetlicy, oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) o potrzebie opieki świetlicowej w związku z ich czasem pracy, organizacją dojazdu do szkoły lub innymi okolicznościami wymagającymi opieki w szkole, upoważnionych osobach do odbioru dziecka oraz telefony kontaktowe. Informacje te stanowią podstawę przyjęcia dziecka do świetlicy oraz służą zapewnieniu bezpieczeństwa.
 7. Dodatkowym warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu świetlicy przez rodziców (prawnych opiekunów).
 8. Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole (załącznik nr 2 Rozp. MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów szkół publicznych).
 9. Świetlica zapewni dzieciom opiekę i nadzór nauczyciela – wychowawcy w godzinach swojej pracy tj. 6.30 – 15:00.