No Images found.

Szanowni Państwo,

Podobnie jak w roku ubiegłym przygotowaliśmy dla Państwa nowe pakiety
ochronne dla dzieci we współpracy z Generali oraz InterRisk.

PROGRAM UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO W INTERRISK TU S.A. – Program
Ubezpieczeniowy w InterRisk jest skierowany do placówek oświatowych,
które nie były w ubiegłym roku szkolnym ubezpieczone w InterRisk,
istnieje również możliwość zwolnienia do 10% uczniów z opłacenia
składek. Do propozycji ubezpieczenia NNW uczniów możemy przedstawić
na preferencyjnych warunkach ofertę odpowiedzialności cywilnej dla
pracowników ( m.in. nauczycieli, dyrektora, placówki).

PROGRAM UBEZPIECZANIA INDYWIDUALNEGO W GENERALI TU S.A.: Na stronie
internetowej WWW.Bezpieczny.pl [1] wykupując ubezpieczenie z użyciem
KODU 26329 rodzic uzyskuje dodatkową zniżkę w wysokości 10%,
bezpośredni link:  https://bezpieczny.pl/kleszczlp/26329

Kod 26329 również dla pozostałych dostępnych ubezpieczeń na
bezpieczny.pl [2] upoważnia do zniżek, np.:

Ubezpieczenie na życie: https://bezpieczny.pl/golp/26329

Ubezpieczenie komunikacyjne https://bezpieczny.pl/lpauto/26329

Mamy również przygotowaną ofertę ubezpieczenia grupowego w Generali,
jeśli będą Państwo nią zainteresowani, proszę w odpowiedzi na ten
e-mail przesłać e-mail o TREŚCI TAK

Pozdrawiam,

_Robert Zaniewicz_

SUPER UBEZPIECZENIA

E-MAIL: biuro@super-ubezpieczenia.com.pl

TEL. KOM.: 574-88-95-95

SUPER UBEZPIECZENIA NNW

WARIANT I

WARIANT II

WARIANT III

WARIANT IV

PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ PERSONELU
PLACÓWKI OŚWIATOWEJ ROK NA 2019/2020

LICZBA OSÓB UBEZPIECZONYCH: OD 501- BEZ LIMITU

27 ZŁ

29 ZŁ

33 ZŁ

46 ZŁ

LICZBA OSÓB UBEZPIECZONYCH: OD 201 DO 500

28 ZŁ

31 ZŁ

35 ZŁ

49 ZŁ

LICZBA OSÓB UBEZPIECZONYCH: OD 5 DO 200

30 ZŁ

33 ZŁ

37 ZŁ

51 ZŁ

SUMA UBEZPIECZENIA:

15 000 ZŁ

17 000 ZŁ

20 000 ZŁ

30 000 ZŁ

ZAKRES UBEZPIECZENIA:

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ

1

USZCZERBEK NA ZDROWIU W WYNIKU NW – 1%

150 zł

170 zł

200 zł

300 zł

2

ŚMIERĆ UBEZPIECZONEGO W WYNIKU NW W TAKŻE ZAWAŁ SERCA I UDAR

MÓZGU

15 000 zł

17 000 zł

20 000 zł

30 000 zł

3

ŚMIERĆ UBEZPIECZONEGO W WYNIKU NW NA TERENIE PLACÓWKI

OŚWIATOWEJ – DODATKOWE ŚWIADCZENIE

7 500 zł

8 500 zł

10 000 zł

15 000 zł

4

ŚMIERĆ UBEZPIECZONEGO W NASTĘPSTWIE WYPADKU KOMUNIKACYJNEGO –

DODATKOWE ŚWIADCZENIE

15.000 zł

17.000 zł

20.000 zł

30.000 zł

5

KOSZTY NABYCIA WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE

do 4.500 zł

do 5.100 zł

do 6.000 zł

do 9.000 zł

6

KOSZTY PRZEKWALIFIKOWANIA ZAWODOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

do 4.500 zł

do 5.100 zł

do 6.000 zł

do 9.000 zł

7

USZCZERBEK NA ZDROWIU W WYNIKU ATAKU PADACZKI – JEDNORAZOWE

ŚWIADCZENIE

150 zł

170 zł

200 zł

300 zł

8

ZDIAGNOZOWANIE U UBEZPIECZONEGO SEPSY

4 500 zł

5 100 zł

6 000 zł

9 000 zł

9

ZDIAGNOZOWANIE U UBEZPIECZONEGO WADY WRODZONEJ SERCA

1 000 zł

10

ŚMIERĆ RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO UBEZPIECZONEGO W WYNIKU

NW

1 500 zł

1 700 zł

2 000 zł

3 000 zł

11

POGRYZIENIE PRZEZ PSA, POKĄSANIA, UKĄSZENIA/UŻĄDLENIA – POBYT W

SZPITALU MINIMUM 2 DNI

300 zł

340 zł

400 zł

600 zł

12

WSTRZĄŚNIENIA MÓZGU W WYNIKU NW – POBYT W SZPITALU MINIMUM 3

DNI

150 zł

170 zł

200 zł

300 zł

13

NAGŁE ZATRUCIA GAZAMI, PORAŻENIA PRĄDEM LUB PIORUNEM – POBYT W

SZPITALU MINIMUM 3 DNI

750 zł

850 zł

1 000 zł

1 500 zł

14

NAPRAWA OKULARÓW I APARATÓW SŁUCHOWYCH W WYNIKU NW

do 200 zł

do 200 zł

do 200 zł

do 200 zł

15

DODATKOWE ŚWIADCZENIE z tyt. zdiagnozowania bąblowicy, boreliozy,
toksoplazmozy, wścieklizny i zapalenia opon mózgowych

1 500 zł

1 700 zł

2 000 zł

3 000 zł

16

OPARZENIA W WYNIKU NW w tym działanie ciepła, żrących substancji
chemicznych, promieni słonecznych – UV i innych czynników
promieniotwórczych, wysokiej temperatury

II – stopień 300ZŁ,

III – stopień 900ZŁ,

IV – stopień 1.500 ZŁ

17

ODMROŻENIA W WYNIKU NW

18

POBYT W SZPITALU W WYNIKU NW – ŚWIADCZENIE OD 1-GO DNIA POBYTU,

POD PRZY MIN. 3-DNIOWYM POBYCIE, MAKS 90DNI)

60zł/ dzień

70zł/ dzień

19

POBYT W SZPITALU W WYNIKU CHOROBY – ŚWIADCZENIE OD 2-GO DNIA

PRZY MIN. 3-DNIOWYM POBYCIE, MAKS 60DNI)

60zł/ dzień

70zł dzień

20

KOSZTY LECZENIA W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

4 000 zł

21

KOSZTY REHABILITACJI W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

1 000 zł

22

KOSZTY LECZENIA STOMATOLOGICZNEGO W WYNIKU NW – zwrot za odbudowę
stomatologiczną uszkodzonego lub utraconego zęba stałego, z
zastrzeżeniem, że w związku z utratą lub uszkodzeniem zęba w
następstwie NW u Ubezpieczonego został orzeczony uszczerbek na zdrowiu

do 300 zł

23

UCIĄŻLIWE LECZENIE WYNIKU NW – CZASOWĄ NIEZDOLNOŚĆ DO NAUKI LUB
PRACY PRZEZ OKRES NIE KRÓTSZY NIŻ 10 DNI

50 zł

   24

ZWROT KOSZTÓW LEKÓW – po pobycie w szpitalu w związku z NW

do 500 zł

25

ASSISTANCE – SUMA UBEZPIECZENIA 5.000ZŁ

do 10 GODZIN LEKCYJNYCH W ODNIESIENIU DO JEDNEGO NW WARUNEK:
Ubezpieczony uczeń lub student uległ NW, który spowodował
NIEZDOLNOŚĆ DO NAUKI MINIMUM 7 DNI

(udokumentowane zaświadczeniem lekarskim)

do 8 GODZIN REHABILITACJI W ODNIESIENIU DO JEDNEGO NW. warunek:
Ubezpieczony

pracownik personelu placówki oświatowej uległ NW, KTÓRY SPOWODOWAŁ
NIEZDOLNOŚĆ DO WYKONYWANIA PRACY NA MINIMUM 7 DNi (udokumentowane
zwolnieniem lekarskim L4); lekarz prowadzący leczenie zlecił
rehabilitację

wizyta lekarza Centrum Assistance: organizacja wizyty u lekarza
specjalisty; wizyta pielęgniarki; dostawa leków; opieka domowa po
hospitalizacji; transport medyczny

4 usługi pomocy informatycznej w ciągu roku. Pomoc informatyczna
dostępna jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu

26

WYCZYNOWE UPRAWAWIANIE SPORTU – ZAKRES UBEZPIECZENIA ROZSZERZONY O
NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DOZNANE W ZWIĄZKU Z WYCZYNOWYM
UPRAWIANIEM SPORTU.

TAK

TAK

TAK

TAK

27

ZNIŻKA SPECJALNA – ZAKRES UBEZPIECZENIA OBEJMUJE ZASTOSOWANIE ZNIŻKI
SPECJALNEJ ZE WZGLĘDU NA UCZNIÓW BĘDĄCYCH W TRUDNEJ SYTUACJI
MATERIALNEJ DO

10%

TAK

TAK

TAK

TAK

28

FORMA UBEZPIECZENIA:

IMIENNA/ BEZIMIENNA

29

OCHRONA UBEZPIECZENIA – 365 DNI W ROKU, PRZEZ 24 GODZ. NA DOBĘ

30

MOŻLIWOŚĆ WYBORU WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO WARIANTU UBEZPIECZENIA W
PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

UWAGA ! UBEZPIECZENIA DOSTĘPNE SĄ DLA NOWYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
NIE UBEZPIECZONYCH W INTERRISK ORAZ DLA PLACÓWEK, KTÓRE ZA
POŚREDNICTWEM SUPER UBEZPIECZENIA W ROKU 2018/2019 ZAWARAŁY UMOWĘ
UBEZPIECZENIA NNW

KONTAKT DO PRZEDSTAWICIELA: INTERRISK T.U. S.A.

SUPER UBEZPIECZENIA

TEL.: +48 574-88-95-95

E- MAIL: BIURO@SUPER-UBEZPIECZENIA.COM.PL

Lista osób opłacających składkę ubezpieczeniową

_ _

_ _

Oświadczam, że otrzymałem(am) i zapoznałem(am) się z warunkami
umowy ubezpieczenia, doręczonymi OWU EDU Plus zatwierdzonymi uchwałą
nr 05/07/05/2019 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z
dnia 7 maja 2019 r.  ("Ogólne Warunki Ubezpieczenia"), informacją o
której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej, informacją dotyczącą możliwości i procedury
złożenia i rozpatrzenia skarg i reklamacji, organu właściwego do ich
rozpatrzenia oraz pozasądowego rozpatrywania sporów.

Oświadczam, że otrzymałem(am) ustandaryzowany dokument zawierający
informacje o produkcie ubezpieczeniowym. Jestem świadomy, że dokument
ten ma charakter informacyjny, a pełne informacje o produkcie
ubezpieczeniowym zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a), że przysługuje mi
prawo składania skarg i zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych
przez InterRisk, zwanych dalej łącznie reklamacjami. Reklamację
można złożyć w każdej jednostce organizacyjnej InterRisk
obsługującej klientów w następujący sposób: a) w formie pisemnej –
osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera albo
b) ustnie – telefonicznie poprzez InterRisk Kontakt (nr tel.: 22 575 25
25) lub osobiście do protokołu w jednostce organizacyjnej InterRisk
obsługującej klientów. InterRisk udziela odpowiedzi na reklamację w
formie papierowej lub na trwałym nośniku w ciągu 30 dni od dnia
otrzymania reklamacji lub w ciągu 60 dni w szczególnie skomplikowanych
przypadkach. Odpowiedź na reklamację osoby fizycznej może być
dostarczona za pomocą poczty elektronicznej tylko na wniosek tej osoby.

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią dokumentu
„Obowiązek Informacyjny InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group jako
Administratora Danych Osobowych".

WYSOKOŚĆ SKŁADKI ZA OSOBĘ:

_wpisać kwotę :____________PLN_

LP.

IMIĘ

NAZWISKO

PODPIS UBEZPIECZONEGO/ OPIEKUNA PRAWNEGO UBEZPIECZONEGO

1

2

3

4

5

6

7

8

_ _

Szanowni Państwo,

Dla placówek oświatowych, które w roku szkolnym 2019- 2020 są
zainteresowane ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków
przygotowaliśmy w Inter Risk TU S.A. również ubezpieczenie majątkowe
na preferencyjnych stawkach:

1)   Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

2)   Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

3)   Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

4)   Ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

5)   Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

6)   Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

7)   INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I
MATERIALNEJ NAUCZYCIELI ORAZ DYREKTORA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

8)   Ubezpieczenia ochrony prawnej nauczyciela / dyrektora

9)   Ubezpieczenia assistance

OFERTA UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH

I.               UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE W OFERCIE SZKOLNEJ

RODZAJ UBEZPIECZENIA

PAKIET PODSTAWOWY: WYBÓR CO NAJMNIEJ DWÓCH UBEZPIECZEŃ: OG+KR lub
OG+EEI

+ EDU PLUS

MIENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH (OG) W ZAKRESIE ROZSZERZONYM
+ POWÓDŹ (ZGODNIE Z OWU), DLA BUDYNKÓW NIEPALNYCH *

Budynki i budowle

0,032%

Maszyny, urządzenia, wyposażenie, niskocenne składniki majątku

Nakłady inwestycyjne

Gotówka

Księgozbiory

Wandalizm nie związany z próbą kradzieży z włamaniem

Max. limit odpowiedzialności 20.000 zł

1,0%

_W PRZYPADKU WŁĄCZENIA DO UMOWY KL. UB. MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK
(MSP 80) – POWYŻSZE STAWKI WZRASTAJĄ O 15%.___

_(szczegółowy opis zakresu ochrony określony jest w Ogólnych
Warunkach Ubezpieczenia Biznes Pro Plus zatwierdzonych Uchwałą nr
02/23/01/2018 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia
23.01.2018 r. oraz w przypadku księgozbiorów w Klauzuli ubezpieczenia
księgozbiorów KCS 21)___

MIENIE OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU (KR) – UBEZPIECZENIE NA I
RYZYKO **

Maszyny, urządzenia, wyposażenie, niskocenne składniki majątku

0,4%

Gotówka od kradzieży z włamaniem

0,4%

Gotówka od rabunku w lokalu

0,2%

Gotówka w transporcie (na terenie miejscowości) max. limit 5.000 zł

0,2%

Wandalizm związany z próbą kradzieży z włamaniem

0,11%

Mienie pracownicze

0,9%

_W PRZYPADKU WŁĄCZENIA DO UMOWY KL. UB. MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK
(MSP 80) – POWYŻSZE STAWKI DLA MASZYN, URZĄDZEŃ, WYPOSAŻENIA,
NISKOCENNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU ORAZ MIENIA PRACOWNICZEGO WZRASTAJĄ
O 15%.___

_(szczegółowy opis zakresu ochrony określony jest w Ogólnych
Warunkach Ubezpieczenia Biznes Pro Plus zatwierdzonych Uchwałą nr
02/23/01/2018 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia
23.01.2018 r.)_

SPRZĘT ELEKTRONICZNY OD SZKÓD MATERIALNYCH (EEI) ***

Sprzęt stacjonarny

0,3%

Sprzęt audiowizualny i RTV

0,3%

Sprzęt przenośny

1,6%

Kamery i aparaty fotograficzne, max. limit 5.000 zł

1,6%

Oprogramowanie,

dane i nośniki danych

0,4%

_(__szczegółowy opis zakresu ochrony określony jest w Ogólnych
Warunkach Ubezpieczenia Biznes Pro Plus zatwierdzonych Uchwałą nr
02/23/01/2018 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia
23.01.2018 r.)_

SZYBY I INNE PRZEDMIOTY OD STŁUCZENIA – UBEZPIECZENIE NA I RYZYKO
****

Szyby i inne przedmioty od stłuczenia, max. limit 5.000 zł

2,2%

_(__szczegółowy opis zakresu ochrony określony jest w Ogólnych
Warunkach Ubezpieczenia Biznes Pro Plus zatwierdzonych Uchwałą nr
02/23/01/2018 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia
23.01.2018 r.)_

II.              UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W OFERCIE
SZKOLNEJ

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI I
POSIADANIA MIENIA:

(zakres obejmuje odpowiedzialność cywilną za pracowników –
nauczycieli z tytułu szkód wyrządzonych przez nich przy wykonywaniu
czynności zawodowych w ramach umowy o pracę)

WARIANTY UBEZPIECZENIA

I SUMA GWARANCYJNA

OC W PRZYPADKU WYKUPIENIA UBEZPIECZENIA „EDU PLUS” ORAZ ZAWARCIA
UMOWY W ZAKRESIE PAKIETU PODSTAWOWEGO

WARIANT I

SG 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

80,00 PLN

(poz. czynnika 03)

WARIANT II

SG 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

100,00 PLN

(poz. czynnika 06)

WARIANT III

SG 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

200,00 PLN

(poz. czynnika 09)

WARIANT IV

SG 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

310,00 PLN

(poz. czynnika 12)

WARIANT V

SG 300.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

470,00 PLN

(poz. czynnika 15)

WARIANT VI

SG 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

680,00 PLN

(poz. czynnika 18)

We wszystkich wariantach ubezpieczenia OC (za wyjątkiem OC z tytułu
prowadzenia szatni) – franszyza redukcyjna w każdej szkodzie rzeczowej
wynosi 100,00 PLN.

KAŻDY Z WARIANTÓW UBEZPIECZENIA OC MOŻE ZOSTAĆ ROZSZERZONY O

1.     KLAUZULA EDU OC 1 – OC najemcy nieruchomości

2.     KLAUZULA EDU OC 2 – OC pracodawcy

3.     KLAUZULA EDU OC 3 – OC za szkody osobowe wynikające z zatruć
pokarmowych (stołówka szkolna),

4.     KLAUZULA EDU OC 4 – OC tytułu prowadzenia szatni

5.     KLAUZULA EDU OC 5 – OC wynajmującego

6.     KLAUZULA EDU OC 6 – OC za szkody powstałe na terytorium Europy

7.     KLAUZULA EDU OC 7 – OC za szkody powstałe w związku z
odbywaniem praktyk uczniowskich / studenckich

(podstawa zawarcia ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczenia _Biznes
Pro Plus zatwierdzone _

_Uchwałą nr 02/23/01/2018 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance
Group z dnia 23.01.2018 r.)_

III.                  INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
CYWILNEJ

I MATERIALNEJ NAUCZYCIELI ORAZ POZOSTAŁYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY,
DYREKTORA PLACÓWKI OSWIATOWEJ (ZASTĘPCY DYREKTORA ORAZ OSOBY
PEŁNIĄCEJ OBOWIĄZKI DYREKTORA) + OCHRONA PRAWNA

W przypadku objęcia ubezpieczeniem placówki oświatowej, NAUCZYCIELE I
POZOSTALI PRACOWNICY SZKOŁY ORAZ DYREKTOR PLACÓWKI OŚWIATOWEJ,
ZASTĘPCA DYREKTORA ORAZ OSOBA PEŁNIĄCA OBOWIĄZKI DYREKTORA mogą
wykupić indywidualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i
materialnej oraz ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej na
następujących warunkach:

1.     Zakres ubezpieczenia obejmuje:

1)   ODPOWIEDZIALNOŚĆ DELIKTOWĄ NAUCZYCIELA I POZOSTAŁYCH
PRACOWNIKÓW SZKOŁY (OC NAUCZYCIELA ORAZ POZOSTAŁYCH PRACOWNIKÓW
SZKOŁY):

2)   ODPOWIEDZIALNOŚĆ DELIKTOWĄ I KONTRAKTOWĄ (OC DYREKTORA,
ZASTĘPCY DYREKTORA ORAZ OSOBY PEŁNIĄCEJ OBOWIĄZKI DYREKTORA):

3)   OCHRONA PRAWNA DLA OSÓB WYMIENIONYCH W PKT. 1 I 2 POSIADAJĄCYCH
W/W UB. OC.

2.     Suma gwarancyjna i składka:

1)     ODPOWIEDZIALNOŚĆ DELIKTOWA (OC NAUCZYCIELA ORAZ POZOSTAŁYCH
PRACOWNIKÓW SZKOŁY):

WARIANT I:

Suma gwarancyjna:                           50.000,00 PLN na wszystkie
zdarzenia za wszystkich

Ubezpieczonych łącznie

Podlimit na jedno zdarzenie:             5.000,00 PLN

Udział własny:                                        100,00 PLN w
każdej szkodzie rzeczowej

SKŁADKA:                                              40,00 PLN OD
CAŁEJ SZKOŁY ZA WSZYSTKICH UBEZPIECZONYCH

         WARIANT II:

Suma gwarancyjna:                           100.000,00 PLN na jedno i
wszystkie zdarzenia za wszystkich

Ubezpieczonych łącznie

Udział własny:                                     100,00 PLN w
każdej szkodzie rzeczowej

SKŁADKA:                                             100,00 PLN OD
CAŁEJ SZKOŁY ZA WSZYSTKICH UBEZPIECZONYCH

WARIANT III:

Suma gwarancyjna:                           50.000,00 PLN na wszystkie
zdarzenia za każdego Ubezpieczonego

Podlimit na jedno zdarzenie:             5.000,00 PLN

Udział własny:                                         100,00 PLN w
każdej szkodzie rzeczowej

SKŁADKA:                                                 20,00 PLN ZA
KAŻDEGO UBEZPIECZONEGO

         WARIANT IV:

Suma gwarancyjna:                           100.000,00 PLN na jedno i
wszystkie zdarzenia za każdego

Ubezpieczonego

Udział własny:                                           100,00 PLN w
każdej szkodzie rzeczowej

SKŁADKA:                                                   80,00 PLN ZA
KAŻDEGO UBEZPIECZONEGO

2)     ODPOWIEDZIALNOŚĆ DELIKTOWĄ I KONTRAKTOWA (OC DYREKTORA,
ZASTĘPCY DYREKTORA ORAZ OSOBY PEŁNIĄCEJ OBOWIĄZKI DYREKTORA):
(pozycja czynnika 0 – gdy brak rozszerzenia)

WARIANT I:

Suma gwarancyjna:                          50.000,00 PLN na wszystkie
zdarzenia za wszystkich

Ubezpieczonych łącznie

Podlimit na jedno zdarzenie:          25.000,00 PLN

Udział własny:                                     100,00 PLN w
każdej szkodzie rzeczowej

SKŁADKA:                                               90,00 PLN OD
CAŁEJ SZKOŁY ZA WSZYSTKICH UBEZPIECZONYCH

WARIANT II:

        Suma gwarancyjna:                           100.000,00 PLN na
wszystkie zdarzenia za wszystkich

Ubezpieczonych łącznie

         Podlimit na jedno zdarzenie:           50.000,00 PLN

Udział własny:                                     100,00 PLN w
każdej szkodzie rzeczowej

SKŁADKA:                                              150,00 PLN OD
CAŁEJ SZKOŁY ZA WSZYSTKICH UBEZPIECZONYCH

WARIANT III:

Suma gwarancyjna:                          50.000,00 PLN na wszystkie
zdarzenia za każdego Ubezpieczonego

Podlimit na jedno zdarzenie:          25.000,00 PLN

Udział własny:                                     100,00 PLN w
każdej szkodzie rzeczowej

SKŁADKA:                                                80,00 PLN ZA
KAŻDEGO UBEZPIECZONEGO

WARIANT IV:

        Suma gwarancyjna:                           100.000,00 PLN na
wszystkie zdarzenia za każdego

Ubezpieczonego

         Podlimit na jedno zdarzenie:           50.000,00 PLN

Udział własny:                                     100,00 PLN w
każdej szkodzie rzeczowej

SKŁADKA:                                              130,00 PLN ZA
KAŻDEGO UBEZPIECZONEGO

Podstawa zawarcia ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczenia BIZNES
PRO PLUS zatwierdzone Uchwałą nr 02/23/01/2018 Zarządu InterRisk TU
S.A. Vienna Insurance Group z dnia 23.01.2018 r.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Poważaniem

ROBERT ZANIEWICZ

SUPER UBEZPIECZENIA

E-MAIL: biuro@super-ubezpieczenia.com.pl

TEL. KOM.: 574-88-95-95

LIDER NA RYNKU UBEZPIECZEŃ OSOBOWYCH