Zaadaptowani, w dobrych humorach  po wspólnych zabawach Przedszkolaki wy­bra­ły się do kra­iny zmy­słów. W trak­cie za­jęć dzieci do­wie­dzia­ły się, że świat po­zna­je­my za po­mo­cą pię­ciu zmy­słów: zmy­słu słu­chu, sma­ku, wę­chu, wzro­ku oraz do­ty­ku. To dzię­ki ich dzia­ła­niu po­zna­je­my świat, uczy­my się i ba­wi­my.

Przedsz­ko­la­ki prze­pro­wa­dzi­ły sze­reg do­świad­czeń z wy­ko­rzy­sta­niem wszyst­kich zmy­słów. By­ło od­ga­dy­wa­nie z za­sło­nię­ty­mi ocza­mi, roz­po­zna­wa­nie sma­ków, wsłu­chi­wa­nie się w od­gło­sy oto­cze­nia, roz­po­zna­wa­nie za­pa­chów za po­mo­cą zmy­słu wę­chu, spo­strze­ga­nie za po­mo­cą zmy­słu wzro­ku, któ­ry przedmiot znik­nął. Naj­więk­szą ra­dość spra­wi­ła Fa­sol­kom za­ba­wa „ta­lerz sma­ków”. Czyli poznawanie zmysłu smaku poprzez kosztowanie pysznej czekolady.