ZARZĄDZENIE NR 4/2018/2019
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej

z dnia 28.09.2018 r.

w sprawie sposobu wnoszenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz  posiłków w Szkole Podstawowej  im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej 

Na podstawie:

 • art. 106 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.);
 • art. 52 ust. 1, 2, 3, 12 i 15 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.);
 • Uchwały nr XXXVI/234/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Gminę Chmielnik oddziałach przedszkolnych oraz Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Podkarpackiego znak P-II.4331.2.34.2018 z dnia 28.02.2018 r.
 • § 41 Statutu Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej.

zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Ustalam następujące godziny pracy Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej od  poniedziałku do piątku  8.00- 16:00.

§ 2.

 1. Ustalam opłatę za korzystanie z posiłków przez dzieci w Oddziale Przedszkolnym i Szkole  im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej  w kwocie :
 1. obiad  1-daniowy – 3,28zł
 2. obiad 2-daniowy – 5,36 zł.

§ 3.

 1. Dzienna stawka żywieniowa za każdy z posiłków ustalona jest na podstawie oferty otrzymanej od podmiotu świadczącego usługi cateringu/wyłonionego w wyniku zapytania ofertowego. Forma wyżywienia została uzgodniona z Organem Prowadzącym.

§ 4.

 1. Rodzic zobowiązuje się przyprowadzać i odbierać dziecko w godzinach wskazanych w deklaracji z zachowaniem godzin pracy placówki określonych w § 1.
 2. Wysokość opłat naliczana jest do dnia 5-ego każdego miesiąca, przez pracowników szkoły na podstawie odnotowanych obecności w dzienniku przedszkola.
 3. Wysokość należności jest przekazywana rodzicom/opiekunom przez pracownika przedszkola w formie wydruku papierowego.
 4. Zobowiązuje się rodziców do zgłaszania nieobecności dziecka najpóźniej do godz. 8.00 pracownikom szkoły.

§ 5.

 1. Szkoła za świadczone usługi żywienia oraz pobytu dziecka poza godzinami realizacji podstawy programowej wystawia rozliczenie miesięczne lub dokument sprzedaży na żądanie rodzica.
 2. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy.
 3. Rodzic zobowiązuje się do odbioru rozliczenia miesięcznego w siedzibie Szkoły do piątego dnia miesiąca następującego po każdym okresie rozliczeniowym.
 4. Należności płatne są przelewem na rachunek bankowy dochodów Szkoły o numerze 31916410182002200013000001

W opisie przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, miesiąc, za który wnoszona jest wpłata oraz tytuł wpłaty: wyżywienie/W/ … zł, pobyt/P/ … zł.

 1. Rodzic dokonuje wpłat za żywienie i pobyt z dołu, każdorazowo do dziesiątego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po okresie rozliczeniowym.
 2. W przypadku nadpłaty kwota nadwyżki zaliczana jest na poczet przyszłych należności, chyba, że rodzic złoży pisemny wniosek o zwrot nadpłaty w terminie 7 dni od dnia dokonania przelewu.

§ 6.

 1. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Szkoły.
 2. Nieterminowe regulowanie należności wynikających z rozliczenia miesięcznego spowoduje naliczenie odsetek od należności publicznoprawnych. Odsetki naliczane będą począwszy od pierwszego dnia następującego po terminie płatności do dnia wpłaty włącznie.
 3. Dochodzenie należności budżetowych z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego następuje na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 398 z późn. zm.).

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.