Od 1 września 2020 r. szkoła pracuje zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, pracownikom szkoły i rodzicom.

 • Zgodnie z wytycznymi wszyscy wchodzący do szkoły dezynfekują ręce i zakrywają usta i nos maseczką. Uczniowie po wejściu do klasy mogą ściągnąć maseczkę.
 • Rodzice uczniów pozostają poza budynkiem szkoły, zachowując między sobą odpowiedni dystans.
 • Do szkoły przychodzi wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną.
 • Wejście do przestrzeni wspólnej jest sygnalizowane przez naciśnięcie dzwonka.
 • Uczniowie (nie korzystający ze świetlicy) przychodzą do szkoły nie wcześniej niż od 7.45.
 • Wejściem głównym wchodzą uczniowie klas I – VIII.
 • Dzieci z oddziału przedszkolnego przychodzą/wychodzą wejściem ewakuacyjnym (od strony placu zabaw). Wejście jest sygnalizowane przez naciśnięcie dzwonka.
 • Każda klasa ma przydzieloną swoją klasę:

Klasa 0 – sala nr 4
Klasa 1 – sala nr 5
Klasa 2 – sala nr 7
Klasa 3 – sala nr 10
Klasa 4 – sala nr 9
Klasa 5 – sala nr 11
Klasa 6 – sala nr 15
Klasa 7 – sala nr 13
Klasa 8 – sala nr 12

 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • Na korytarzach są wyznaczone strefy bezpieczeństwa dla poszczególnych klas oraz oznaczono kierunki poruszania się.
 • Przerwy będą wyznaczane przez nauczycieli tak, aby ograniczyć kontakty między uczniami na korytarzach i w toaletach.
 • Zgodnie z rekomendacją zajęcia wychowania fizycznego będą odbywać się głównie na świeżym powietrzu.
 • Z biblioteki szkolnej, mogą korzystać jednocześnie uczniowie jednej klasy. Zostaną ustalone godziny dostępności biblioteki dla poszczególnych oddziałów.
 • Posiłki uczniom klas I – III będą wydawane w salach lekcyjnych, zaś uczniom klas IV – VIII na stołówce.
 • Po zakończonych zajęciach uczniowie (zgodnie z deklaracją rodziców) udają się na świetlicę lub do domu.
 • Wychodząc z budynku szkoły należy pamiętać o dezynfekcji rąk.

 

 

 

Dyrektor Szkoły
Halina Drążek