Wola Rafałowska, 14.01.2021 r.

Organizacja nauki po feriach

  1. Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym.
  2. Uczniowie klas IV-VIII nadal będą się uczyć zdalnie.
  3. Wejście do przestrzeni wspólnej jest sygnalizowane przez naciśnięcie dzwonka.
  4. Uczniowie (nie korzystający ze świetlicy) przychodzą do szkoły nie wcześniej niż od godziny 7:45.
  5. W szkole obowiązują funkcjonujące do tej pory procedury zapewniające bezpieczeństwo w związku z wystąpieniem COVID-19, zgodne z wytycznymi GIS, MEiN, MZ. Przypominam najważniejsze z nich:

1) Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2) Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

3) Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a) opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

4) Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

5) Ogranicza się do minimum przebywanie w szkole osób z zewnątrz (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

6) Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) ucznia należy odizolować w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

7) Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.

8) Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

9) Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.

10) Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

11) Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.

  1. Szkoła zapewnia opiekę świetlicową dla uczniów klas I – III na dotychczasowych zasadach.
  2. Szkoła zapewnia konsultacje dla uczniów klasy VIII według dotychczasowego harmonogramu.
  3. Dowóz uczniów do szkoły:  rano – bez zmian, powrót ze szkoły godzina 12:45.
  4. Oddział przedszkolny funkcjonuje bez zmian (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00).
  5. Od poniedziałku do wtorku (8.00 – 15.00) rodzice uczniów klas I – III proszeni są o zwrot sprzętu komputerowego  wypożyczonego na czas zdalnej nauki.

 

 Dyrektor szkoły
Halina Drążek