Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego serdecznie zaprasza dzieci rolników do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”.
Konkurs odbywa się pod Patronatem Honorowym Ministra Edukacji Narodowej Barbary Nowackiej.Do udziału w Konkursie zapraszamy dzieci urodzone w latach 2009-2013, których przynajmniej jeden rodzic/ opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.
Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy, max. 30) popularyzujących zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz wiedzę o zagrożeniach wypadkowych. W rymowance musi się znaleźć przynajmniej 6 słów spośród niżej wymienionych, użytych w dowolnej liczbie i odmianie: zdrowie, życie, projekt, wieś, rolnik, wypadek, choroba, profilaktyka, przyczyna, maszyna, bezpieczeństwo, rodzina.
Kompletne zgłoszenie (rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy) należy przesłać w terminie do dnia 22.03.2024 r. pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) lub elektroniczną na adres oddziału regionalnego KRUS, w którym ubezpieczeniu podlega rodzic/ opiekun prawny dziecka.
Na etapie wojewódzkim, który kończy się 22.04.2024 r., 3 najwyżej oceniane prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi o wartości ok. 500 zł brutto oraz skierowane do Centralnej Komisji Konkursowej, która spośród 48 prac nagrodzonych przez Oddziały Regionalne KRUS wybierze 20 najlepszych. Ich autorzy otrzymają nagrody o wartości ok. 1 000 zł brutto.

Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej: www.gov.pl/krus

Źródło: www.gov.pl/krus