Szanowni Państwo!
W związku z wprowadzeniem czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół Rozporządzenie MEN z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że od 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. uczniowie klas IV – VIII przechodzą na zdalne nauczanie z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość.
Ogólne zasady zdalnego nauczania:

  1. Lekcje online odbywają się według dotychczasowego planu lekcji.
  2. Jednostka lekcyjna trwa 30 min, pozostały czas przeznacza się na pracę własną ucznia, konsultacje z nauczycielem przedmiotu.
  3. Zdalne nauczanie odbywa się na platformie TEAMS. Uczniowie logują się za pomocą otrzymanych loginów i haseł.
  4. Zadania domowe zamieszczane są na e-dzienniku.
  5. Na zajęciach będzie sprawdzana frekwencja. Każdą nieobecność ucznia na lekcji rodzic jest zobowiązany osobiście usprawiedliwić u wychowawcy klasy.
  6. Uczeń zobowiązany jest uczestniczyć aktywnie i systematycznie na wszystkich zajęciach.

Szczegóły pracy zdalnej określa opracowany i przyjęty przez Radę Pedagogiczną Regulamin zdalnego nauczania oraz Netykieta w zdalnym nauczaniu w Szkole Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej (załącznik)

W przypadku problemów technicznych (leżących po stronie szkoły), udostępnieniem sprzętu komputerowego itp. proszę o kontakt z wychowawcą klasy.

Oddział przedszkolny, klasy I – III, świetlica szkolna oraz dowóz uczniów do szkoły funkcjonują bez zmian.

Halina Drążek