Szanowni Państwo!
Zdalne nauczanie
Od 9.11.2020 r. do 29.11. 2020 r. zajęcia dla uczniów klas I – VIII odbywają się zdalnie z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość.

Ogólne zasady zdalnego nauczania:

  1. Lekcje online odbywają się według dotychczasowego planu lekcji.
  2. Zdalne nauczanie odbywa się na platformie TEAMS. Uczniowie logują się za pomocą otrzymanych loginów i haseł.
  3. Zadania domowe zamieszczane są na e-dzienniku.
  4. Na zajęciach będzie sprawdzana frekwencja. Każdą nieobecność ucznia na lekcji rodzic jest zobowiązany osobiście usprawiedliwić u wychowawcy klasy.
  5. Uczeń zobowiązany jest uczestniczyć aktywnie i systematycznie na wszystkich zajęciach.

Szczegóły pracy zdalnej określa opracowany i przyjęty przez Radę Pedagogiczną Regulamin zdalnego nauczania oraz Netykieta w zdalnym nauczaniu w Szkole Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej (załącznik z dnia 25.10.2020 r.)
W przypadku problemów technicznych (leżących po stronie szkoły), udostępnieniem sprzętu komputerowego itp. proszę o kontakt z wychowawcą klasy.

Oddział przedszkolny
Oddział przedszkolny funkcjonuje bez zmian (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00)

Konsultacje klasa VIII
W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dla uczniów klasy VIII zostają zorganizowane konsultacje przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty. Konsultacje mają charakter dobrowolny. Uczestnicy proszeni są o zgłoszenie woli uczestniczenia do 8.11.2020 r. na
adres szkoły: wola @spwr.chmielnik.pl
Harmonogram konsultacji w załączeniu.

Konkursy przedmiotowe
Uczniowie, którzy zgłosili swój udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty proszeni są o przyjście do szkoły:
Język polski 16 listopada 2020 r. godz. 9.40 (poniedziałek)
Matematyka 17 listopada 2020 r. godz. 9.40 (wtorek)
Język angielski 18 listopada 2020 r. godz. 9.40 (środa)

Dyrektor szkoły
Halina Drążek