Zapraszamy Państwa do kontaktu ze specjalistami pracującymi w naszej szkole.
Poniżej przedstawiamy, czym zajmuje się dany specjalista i w jakim obszarze może udzielić wsparcia Państwa dziecku oraz Państwu. W tabeli znajdą Państwo kontakty do naszych specjalistów oraz informacje dotyczące terminów dyżurów konsultacyjnych.

Terapeuta autyzmu – specjalista pracujący z osobami w spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera. Terapeuta autyzmu posiada niezbędne kwalifikacje do całościowego wspierania rozwoju osób z autyzmem, planowania działania terapeutycznego oraz do wskazywania odpowiednich dla tych osób metod i form pracy edukacyjnej.

Terapeuta pedagogiczny – specjalista prowadzący w szkole głównie zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, które polegają na usprawnianiu u dzieci najbardziej zaburzonych funkcji poznawczych, które są przyczyną ich niepowodzeń szkolnych. Wszystko po to, aby dziecko lepiej radziło sobie w przedszkolu/szkole. Terapeuci pedagogiczni pracują z dziećmi nad usprawnianiem umiejętności, które odpowiadają za pojawiające się trudności oraz nad wzmacnianiem i doskonaleniem mocnych stron dziecka . W zależności od trudności z jakimi boryka się dziecko, na zajęciach ćwiczy się m.in. pamięć, myślenie (m.in. przyczynowo – skutkowe, logiczne), percepcję wzrokową, percepcję słuchową, koordynację wzrokowo – ruchową, lateralizację, stymulowanie prawej i lewej półkuli mózgu, sprawność manualną, grafomotorykę.

Oligofrenopedagog – specjalista posiadającym wiedzę potrzebną do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie. Zajmuje się wspieraniem rozwoju oraz edukacją osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Logopeda – specjalista, który diagnozuje wady wymowy i analizuje mowę dziecka rozumianą jako przekazywanie i odbiór informacji, czyli porozumiewanie się. Poprzez prowadzoną terapię mowy pomaga pokonać bariery w komunikacji językowej, które mogą zaburzać rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny dziecka.

Dużury specjalistów